Raamatupidaja.ee portaalis ilmus vandeadvokaat Margus Lentsiuse ja jurist Merily Saare artikkel “Kuidas nõuda sisse vana võlga uuelt võlgnikult?”

Majandussurutise ajal ja selle järgnevalt on paljud ettevõtjad pidanud tõdema fakti, kus võlgnikust äriühing muutus maksejõuetuks ning viimase pankrotimenetlus päädis raugemisega pankroti välja kuulutamata. Mõne aja möödudes ilmnes, et pankrotistunud võlgnikuga seotud füüsilised isikud asusid teise äriühingu nimel pakkuma samu teenuseid või kaupu, nagu võlgnik varasemalt.
Sisuliselt oli toimunud ettevõtte varjatud üleminek, mille ainsaks eesmärgiks oli vabaneda olemasolevatest kohustustest, taotledes võlgades äriühingu pankrotti ning viies sisulise äritegevuse üle samade isikutega seotud uude äriühingusse.

Võlgniku ettevõtte varjatud ülemineku puhul on võlausaldajal võimalik oma õigusi siiski kaitsta.
Ettevõtte võõrandaja ja omandaja vastutavad ettevõtte üleminekul varasemalt tekkinud kohustuste ees solidaarselt (võlaõigusseadus § 183 lg 1). Nimetatud alusel on võlausaldajal võimalik esitada ettevõtte omandaja vastu võlgniku suhtes omatud nõue alusel, et võlgnik on üritanud vabaneda olemasolevatest kohustustest, viies sisulise äritegevuse uude äriühingusse. Kuna seaduse alusel on ettevõtte ülemineku tehing vormivaba, võib vastav kokkuleppe olla sõlmitud suulises vormis. Sestap nõuab võlgniku ettevõtte varjatud tehinguga ülemineku tõestamine tihtipeale võlausaldajalt suurt eeltööd tõendite ja taustinformatsiooni kogumiseks.
Artikli autorid annavad kohtukaasustel põhineva praktika alusel niiskohal mõned asjakohased näpunäited.

Kuidas varjatud tehinguga toimunud ettevõtte üleminekut tuvastada ja tõendada?
Leidmaks piisavalt kaalukaid tõendeid varjatud tehinguga ettevõtte ülemineku tuvastamiseks, on vaja infokillud tükk-tüki haaval kokku koguda. Ettevõtte ülemineku hindamiseks on välja kujunenud peamised kriteeriumid, millede alusel on ettevõtte üleminekut võimalik tuvastada ning kohtus tõendada:

• töötajad – töötajate üleminek endisest äriühingust uude äriühingusse on ettevõtte ülemineku hindamisel üks olulisemaid kriteeriume.
Paraku on töötajate ülemineku tõendamine komplitseeritud, kuna võlausaldajal ei ole õigust võlgnikult ega ettevõtte omandajalt töölepinguid välja nõuda. Kõige efektiivsem meetod tuvastamaks töötajate üleminekut on esitada kohtu kaudu taotlus kohustamaks Maksu- ja Tolliametit esitama võlgniku ja ettevõtte omandaja poolt esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonide elik TSD-de esitamist omandamisele eelnenud ja järgnenud perioodi kohta. Selliselt on võimalik tuvastada äriühingutes kattuvad palgatöölised.

• asukoht ja kontaktid – tihti jätkab ettevõtte omandaja äriühingu tööd kas samas asukohas või äriühinguga seotud isikutele (osanikud, aktsionärid, juhatuse või nõukogu liikmed, nende abikaasad või elukaaslased jne) kuuluvatel kinnisasjadel. Liiati võidakse jätta samaks kontaktnumbrid, veebileht, logo või kaubamärk ja e-posti aadress. Vastav teave on lihtsasti leitav arvutivõrgu otsingumootoritest.

• juhatuse liige – tavaliselt on ettevõtte omandaja elik uue äriühingu juhatuse liikmeks ettevõtte võõrandajaga seotud isik (omanik, omaniku sugulane, juhatuse liige või mõni teine juhtivtöötaja).

• tegevusala – reeglina jätkab ettevõtte omandaja äriühingu tööd samal tegevusalal. Samuti jätkatakse tööd samade meetodite, vahendite, koostööpartnerite ja klientidega.
Eelnevalt esitatud loetelu ei ole lõplik. Kuivõrd võlaõigusseadus ei sätesta ammendavat loetelu kriteeriumite osas, millal lugeda ettevõtte üleminek toimunuks, siis hindab kohus ettevõtte üleminekut iga kord eraldi vastavalt konkreetsetele asjaoludele ning hageja poolt esitatud tõenditele.

Kuidas tagada kohtuotsuse täitmist?
Olukorras, kus ettevõtte varjatud üleminek on ühel korral läbi viidud, on tõenäoline, et võlausaldaja nõude põhjendatuse ja piisava suuruse korral korratakse selgeksõpitut. Vältimaks eelnimetatud stsenaariumi kordumist, aga esmajoones kohtulahendi täitmise võimatust, tuleks hagiavalduse esitamisel taotleda kohtult hagi tagamise abinõu kohaldamist.

Lisaks praktikas laialdasemalt kohaldatavatele hagi tagamise abinõudele, nagu kostjale kuuluvale kinnisvarale kohtuliku hüpoteegi seadmisele ning kostja vara arestimisele (siia alla kuulub nii vallas- kui ka kinnisvara arestimine, rahaliste vahendite arestimine pangas ja nõude arestimine), on hagi tagamisel võimalik taotleda veel ka näiteks kostjal teatud tehingute või toimingute keelamist, sh kohaldada lähenemiskeeldu, teisel isikul kostjale vara üleandmist või kostja suhtes muude kohustuste täitmise keelamist, täitemenetluse peatamist või täitedokumendi tühistamist ning kostja kohustamist teatud rahasumma maksmiseks.

Hagi tagamisel rakendab kohus kostjale võimalikult vähem koormavat hagi tagamise abinõu. Kohtupraktikas on asutud seisukohale, et rahalise nõude korral on kõige vähem koormavaks hagi tagamise abinõuks kohtuliku hüpoteegi seadmine võlgniku kinnisvarale. Varjatud tehinguga ettevõtte üleminekul on ettevõtte omandajale iseloomulik, et viimasel puudub kinnisvara (tegemist on reeglina äsja asutatud äriühinguga), millele kohtulikku hüpoteeki seada. Lisaks on äriühingu kasutuses olev vallasvara reeglina liisitud (kasutus- või kapitalirendileping) või juba koormatud suures ulatuses kommertspandiga.

Olukorras, kus kostjal puudub nii kinnis- kui vallasvara, mille arvel kohtuotsuse täitmist tagada, tuleks hagejast võlausaldajal esitada kohtule taotlus ettevõtte omandaja pangakonto arestimiseks võlgnevuse ulatuses. Autorite hinnangul on tegemist sisuliselt ainsa efektiivse hagi tagamise abinõuga, mis reaalselt tagab võlausaldaja nõude täitmise, sest arestitud kontol olevale rahale on võlausaldajal võimalik hõlpsalt oma nõue pöörata pärast kohtuotsuse jõustumist.

Nii näiteks on Riigikohus hiljutises lahendis tõdenud, et kostja pangakonto arestimine on lubatud juhul, kui kohtu poolt tuvastatu kohaselt muid alternatiivseid mõistlikke võimalusi ei ole ning hagi tagamata jätmisega võib kaasneda oluline oht kohtulahendi täitmisele. Riigikohtu lahendis toodud käsitlust on järjest laiemalt hakanud tunnustama maakohtud, mistõttu ettevõtte varjatud omandajast kostja arvelduskontode arest on piisavate tõendite olemasolul tavapärane.

Pane tähele

Kuidas ettevõtte üleminekut tuvastada ja tõendada?

- töötajad – esitada kohtu kaudu taotlus kohustamaks Maksu- ja Tolliametit esitama kõikide endise äriühingu ja uue äriühingu poolt esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonide elik TSD-de esitamist omandamisele eelnenud ja järgnenud perioodi kohta;
- asukoht ja kontaktid – uus äriühing jätkab senist tegevust, kas samas asukohas või äriühinguga seotud isikutele kuuluvatel kinnistutel. Samuti kasutatakse võlgniku logosid, e-posti aadresse, telefoninumbreid, sõidukeid jne;

- juhatuse liige – tavaliselt on ettevõtte omandaja elik uue äriühingu juhatuse liikmeks ettevõtte võõrandajaga seotud isik (lähisugulane, elukaaslane vms);

- tegevusala – uus äriühing jätkab tegevust samal tegevusalal.

Kuidas tagada kohtuotsuse täitmist?

- kohtuotsuse täitmise tagamiseks tuleks taotleda hagi tagamise abinõu kohaldamist;
- kui uuel äriühingul puudub kinnisvara või registrisse kantud vallasvara, mille arvelt kohtuotsuse täitmist tagada, on kõige efektiivsem taotleda äriühingu pangakonto arestimist nõudesumma ulatuses.