Raamatupidaja.ee portaalis ilmus vandeadvokaat Margus Lentsiuse ja jurist Geidi Sile artikkel “Põhjendamatu hagi – nõua menetluskulude tagatist!”

Eeldatavate menetluskulude katteks määratav tagatis on üks kostja õiguste kaitseks kehtestatud võimalus – vahend kindlustamaks, et põhjendamatu hagiga tekitatud menetluskulud hüvitatud saaksid.

Hagimenetluse kulud kannab üldjuhul pool, kelle kahjuks otsus tehti. Kohus märgib menetlust lõpetavas lahendis kulude jaotuse menetlusosaliste vahel ning seda ka siis, kui pooled seda ise taotlenud ei ole. Menetluskulude rahaliseks kindlaksmääramiseks on ette nähtud eraldi menetlus peale nö „põhimenetluse lõppu” ning tegelikkuses võtab kulude reaalse hüvitamiseni määruseni jõudmine ebamõistlikult pika aja.

Tagatisest üldiselt

Vältimaks olukorda, kus kostja kasuks tehtud lõpplahendi jõustumisel osutub hagejalt menetluskulude sissenõudmine raskendatuks või isegi võimatuks, on ette nähtud menetluskulude katteks tagatise andmise regulatsioon. Kostja taotlusel võib kohus kohustada hagejat andma kostja eeldatavate menetluskulude katteks tagatise. Kohtupraktikas peetakse seda regulatsiooni kehtestatuks eranditult kostja kaitseks põhjendamatu hagiga tekkinud menetluskulude vastu. Kostja ei saa valida, kas osaleda menetluses või mitte, sest kohtusse pöördumise initsiatiiv lähtub hagejast, kes on otsustanud valida eeldatava õiguse maksmapanekuks just kohtumenetluse.

Tagatis on vahend kindlustamaks, et põhjendamatu hagiga tekitatud menetluskulud hüvitatud saaksid. Tagatise liigid piiratud ei ole, st selle võib määrata ja anda nii rahas kui ka mitterahaliselt, näiteks käenduse või garantiina. Valikuõigus on kohtul, kuid otsustus tuleb teha kostja taotluse alusel, mille kohta on küsitud seisukohta ka teiselt poolelt.

Tagatise suurus – piirmäär ning kulude mõistlikkus ja põhjendatus

Riigikohus on asunud seisukohale, et määratud tagatis ei saa olla suurem kui õigusabikulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäär. Piirmäär on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega ning näiteks 12 800 euro suuruse nõude puhul on kostjal võimalik taotleda kuni 4 470 euro suurust tagatist.
Lisaks piirmäärale arvestab kohus asjaolu, millises ulatuses on kostja eeldatavad lepingulise esindaja kulud mõistlikud ja põhjendatud. Kui menetluse käigus peaks ilmnema, et antud tagatis ei ole küllaldane, võib kostja taotleda kohtult hageja kohustamist anda täiendav tagatis.

Millal on põhjust tagatise määramist taotleda?

Menetluskulude katteks tagatise andmise määramine võib kõne alla tulla kahte tüüpi juhtumitel. Esimene neist põhineb territoriaalsusel ning aluse tagatise nõudmiseks annab see, kui hageja on väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda.

Meie kohtupraktikas on levinumad teist tüüpi juhtumid. Need on seotud hageja maksevõimega ehk põhjus tagatise määramiseks esineb, kui hageja majandusliku seisundi tõttu või muul põhjusel on kostja eeldatavate menetluskulude sissenõudmine hagejalt ilmselt raskendatud. Konkreetsete olukordade loetelu on jäetud lahtiseks, mistõttu ei ole juhtumite ring piiratud. Kostjal on õigus valida argumente ja tõendeid põhistamaks oma väiteid selle kohta, et menetluskulude sissenõudmine tulevikus on ilmselt raskendatud. Eelkõige on seadusandja pidanud silmas olukordi, mis on seotud hageja võimaliku pankrotimenetluse või hageja vara suhtes toimunud tulemusteta täitemenetlusega.

Mõlemat tüüpi juhtumite puhul tuleb kohtul täiendavalt hinnata, kas hagejal on kostja menetluskulude hüvitamiseks Eestis piisavalt vara või kuuluvad talle Eestis asjaõigusega piisavalt tagatud nõuded.

Taotluse esitamise menetluslik pool

Kehtiva kohtupraktika kohaselt võib tagatise andmist taotleda kogu menetluse kestel, kuid kehtib põhimõte, et üksnes eeldatavate kulutuste katteks. Eeldatavate kulude tagamine tähendab, et taotlus tuleb esitada enne kulude tekkimist. Ringkonnakohtus ei saa enam taotleda tagatist varasemalt kantud kulude katteks. Seega on vastava aluse olemasolul mõistlik esitada taotlus kohtumenetluse võimalikult varajases staadiumis.
Taotlusele vorminõudeid ette nähtud ei ole, selle võib esitada ka suuliselt kohtuistungil. Samuti ei kaasne sellise taotluse esitamisega riigilõivu maksmise kohustust.

Kohtu kaalutlusruum

Tagatise andmise määramine on kohtu kaalutlusotsus ning kohus peab arvestama mõlema poole huvidega. Hagejale tuleb anda võimalus oma seisukoha esitamiseks ning seda kahel põhjusel. Esiteks selleks, et oleks tagatud õigusliku ärakuulamise põhimõte. Teiseks seetõttu, et kohus saaks hinnata tagatise määramise eelduste esinemist.
Vaatamata sellele, et tagatise nõudmise eeldused on täidetud, võib kohus teatud tingimustel jätta tagatise nõudmata või määrata selle tasumise osade kaupa. Eelkõige on silmas peetud olukordi, mil hageja võimalus pöörduda kohtusse oleks seetõttu ebamõistlikult piiratud.

Tagajärjed

Tagatise andmise taotluse esitamisel on oluline menetluslik tagajärg – Riigikohtu hinnangul võib kostja keelduda enne vastava taotluse lahendamist täiendavate menetluskulude kandmisest, näiteks kassatsioonkaebusele vastuse esitamisest.
Kohus määrab hagejale tagatise andmiseks tähtaja ning kui hageja tähtaja jooksul tagatist ei anna, jätab kohus kostja taotlusel hagi läbi vaatamata ehk kohtumenetlus lõppeb. Kui hageja ei anna tagatist ringkonnakohtus, võib kohus jätta apellatsioonkaebuse läbi vaatamata. Sama loogika on kohaldatav ka menetlusele Riigikohtus.

Kokkuvõtteks

Tegemist on kostja õigusi kaitsva menetlusliku abinõuga, mis on, autorite hinnangul pigem alakasutatud. Kuigi kohtupraktika ei ole hetkel tagatise määramise osas ühtne, võiks tagatise nõudmist julgemalt taotleda, sealhulgas eelkõige juhul, kui hageja on taotlenud riigipoolset menetlusabi menetluskulude kandmiseks sellise nõude esitamisel, mille rahuldamise väljavaated on objektiivselt kasinad.